§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usługi newsletter, zwanej dalej „Usługą”, świadczonej przez SUKCESJE.PL Paweł Piotr Nowak z siedzibą w Krośnie, ul. Kazimierza Pużaka 37 38-400 Krosno, NIP: 6842089541, REGON: 370413563, zwaną dalej „Usługodawcą” lub „SUKCESJE”. 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników Usługi będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek  praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Usługa jest świadczona w sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 5. Dane kontaktowe Usługodawcy:
 1. adres pocztowy: SUKCESJE.PL Paweł Piotr Nowak z siedzibą w Krośnie, ul. Kazimierza Pużaka 37 38-400 Krosno,
 2. adres poczty elektronicznej: sekretariat@sukcesje.pl,
 3. numer telefonu: 691 182 287, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

§ 2. Przedmiot usługi

 1. Przedmiotem Usługi jest wysyłanie Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanej dalej „Newsletterem” za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uprzednio podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 2. Informacje przesyłane w Newsletterze mogą mieć charakter marketingowy jak również informacyjny, w szczególności mogą to być informacje o zmianach w prawie, produktach lub usługach (np. szkoleniach) oferowanych przez Usługodawcę, w tym również o nowościach w ofercie i aktualnych promocjach, organizowanych wydarzeniach, akcjach promocyjnych. W Newsletterze mogą być zawarte odesłania do materiałów prasowych, artykułów itp. o Usługodawcy oraz linki do stron zaprzyjaźnionych z Usługodawcą.
 3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania Newslettera.
 4. Newsletter wysyłany jest cyklicznie, nie rzadziej niż co 14 dni.
 5. Każdy Newsletter zawiera:
 1. informację o SUKCESJE jako nadawcy Newslettera,
 2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,
 4. informację o sposobie zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 3. Warunki korzystania z Usługi

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z Usługi może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie www.sukcesje.pl w części dotyczącej Usługi poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy oraz uruchomienie świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z Usługi tj. po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i w momencie zaznaczenia na stronie internetowej www.sukcesje.pl checkbox’a z oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków świadczenia Usługi.
 4. Użytkownik, korzystając z Usługi, zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
 5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 6. Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 4. Czas trwania Usługi

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o  świadczenie Usługi bez podania przyczyny. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy i nie wiąże się z ponoszeniem kosztów przez Użytkownika.
 3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie Usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail sekretariat@sukcesje.pl.pl lub klikając w specjalny link zamieszczony w Newsletterze przeznaczony do wypisania się z Usługi.
 4. Usługodawca może w każdym czasie zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§ 5. Dane osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych w SUKCESJE.

§ 6. Reklamacje i zmiany Regulaminu

 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy składać na adres mailowy sekretariat@sukcesje.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Ewentualne spory w związku z korzystaniem z Usługi mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. W wypadku powstania sporu z udziałem Użytkownika będącego konsumentem pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez SUKCESJE zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana sposobu świadczenia Usługi spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  2. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usługi, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności  objętych Regulaminem.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w na stronie internetowej Usługodawcy, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.sukcesje.pl/reg-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane kontaktowe

Karowa Office Sukcesje.pl
al. T. Rejtana 20/IIIP.
35-315 Rzeszów

Przydatne linki

Przydatne linki

Przydatne linki

Przydatne linki

Przydatne linki

Przydatne linki

Przydatne linki

Przydatne linki

Przydatne linki

Subskrypcja

Zasubskrybuj stronę Sukcesja.pl, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami, informacjami o zbliżających się webinarach, wydarzeniach i wiele więcej! Wpisz swój email poniżej.